Thông báo chia tạm ứng cổ tức đợt II năm 2015 và đợt I năm 2016